Osakeyhtion hallituksen vastuu

Varsinkin pienissä osakeyhtiöissä hallituksen rooli on usein melko vähäinen. Hallitus saattaa koostua vain yrittäjästä itsestään ja toisesta henkilöstä eli varajäsenestä, usein lähipiiriin kuuluvasta.

Hallitus on kuitenkin lakisääteinen osakeyhtiön toimielin, ja rooli siinä tuo myös vastuuta lain näkökulmasta. Erityisesti tämä koskee yhtiön varojen ja velvoitteiden hoitamista.

Hallituksen on noudatettava toiminnassaan osakeyhtiölakia. Yksi tärkeistä sen periaatteista on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Hallitus ei saa siis tehdä päätöksiä jotka antavat perusteetonta etua yhdelle omistajalle toisen asemaa huonontaen.

7 §
Yhdenvertaisuus

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Osakeyhtiölaki

Hallitus voi siirtää päätöksiä yhtiökokouksen tehtäväksi, mutta tämä ei kuitenkaan vapauta hallitusta vastuusta, sillä hallitus on yrityksessä se elin, joka toimeenpanee päätökset.

Hallituksen jäsen on korvausvelvollinen suhteessa yhtiöön, mikäli on aiheuttanut sille toiminnallaan vahinkoa. Vastuu ei koske liiketoimintaan liittyviä huonoja päätöksiä, vaan ainoastaan huolimattomuudesta ja tahallisuudesta johtuvia virheitä.

Lakiin sisältyy ns. tuottamusolettama.

Tehtävien laiminlyönti voi myös johtaa seuraamuksiin lain kannalta. Tällaisia laiminlyöntejä voivat olla esimerkiksi tilinpäätösasiakirjojen jättäminen toimittamatta. Myös kirjanpitolaki on siis huomioitava

Joskus on ongelmallista, että hallitus on se elin joka myöntää itselleen vastuuvapauden. Näissä tilanteissa mahdollisen vahingon aiheuttajan tulisi jäävätä itsensä.

Yksittäinen osakkeenomistaja joka kokee tulleensa kaltoinkohdelluksi, saattaa siis edelleen ajaa asiaansa yhtiötä kohtaan, vastuuvapauden myöntämisestä huolimatta.

Tyypillisesti hallituksen vastuu korostuu tilanteissa, joissa yhtiö ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Kun oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta, on hallituksen ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin.

Taloyhtiö

Taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön on monille suomalaisille ensimmäinen ja ainoa hallituspaikka. Jopa 300,000 suomalaista kuuluu tällaisiin lakisääteisiin elimiin.

Monet samat vastuut ja velvollisuudet koskevat myös taloyhtiöiden hallituksia. Tärkein toimintaa säätelevä laki on Asunto-osakeyhtiölaki.

Samoin kuin muuta liiketoiminta harjoittavassa yhtiössä, myös asunto-osakeyhtiössä osakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on tärkeää.

Hallitusta ei siis tule käyttää omien tai lähipiirin etujen edistämiseen. Tärkeää on myös tarvittaessa turvautua ammattimaisten asianajopalveluiden apuun.