Rahapelialan lisenssijärjestelmät

Siinä missä monella lainsäädännön alalla EU on tuonut harmonisointia ja yhteisiä käytäntöjä, ovat rahapelejä koskevat lait jokaisessa maassa hyvin erityyppisiä. Aiemmin käytännössä kaikilla mailla oli oma kansallinen monopoli, tärkeimpänä tuotteena kansallinen lotto.

Online rahapelaamisen rajoja ylittävä luonne on kuitenkin johtanut hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Toiset maat ovat siirtyneet markkinaehtoiseen lisenssijärjestelmään, toiset pysyneet monopolin tiellä, usein erilaisten estojen tukemana. Suomessa yhdistynyt Veikkaus on ainoa laillinen rahapelien järjestäjä, mutta yksilötasolla jokaisella suomalaisella on oikeus pelata myös ulkomaille.

Viimeisin markkinat kontrolloidusti online rahapelit vapauttanut maa on naapurimme Ruotsi.

Ruotsin kokemuksia

Ruotsi on Suomelle edelleen se maa jonka lainsäädännön kehitys vaikuttaa myös meillä eniten keskusteluun. Ei ainoastaan rahapelaamista koskien vaan myös esimerkiksi rikoslain osalta. Ruotsin toimia ja niiden seuraamuksia seurataan tarkasti, onhan yhteiskunnissamme monia yhdistäviä piirteitä.

Ruotsi siirtyi Suomea muistuttavasta monopolista lisenssijärjestelmään vuoden 2019 alussa. Ulkomaiset toimivat voivat hakea lisenssiä online-rahapelien järjestämiseen Spelinspektionenilta. Kaikkea pelaamista ei vapautettu, esimerkiksi Lotto on edelleen Svenska Spelin hallussa yksinoikeudella, samoin peliautomaatit.

Ruotsin peliviranomainen Spelsinspektionen

Osasyynä markkinoiden vapauttamiseen oli varmasti käytännön pakko: vuonna 2018 jo 29% prosenttia rahapelaamisesta oli ulkomaisten yhtiöiden hallussa. (Online pelien osalta jopa 50%) Nämä rahat tietenkin valuivat kokonaan ulkomaille. Vaikka lisenssiin liittyvät maksut ja verot, ovat prosentuaalisesti tuotoiltaan pienemmät, nähtiin kuitenkin että ainakin osa jää näin hyödyttämään Ruotsia.

Toinen syy oli parempi mahdollisuus puuttua ongelmapelaamiseen. Ruotsin lisenssi asettaa operaattoreille tiukkoja vaatimuksia muun muassa peliestojen suhteen. Myös tarjousten määrää ja laatua on rajoitettu. Ja rikkomuksiin on myös puututtu raskainkin sanktioin. Onpa pelisivustoja jopa suljettu kokonaan.

Pitkän tähtäimen vaikutuksista on vielä hankala tehdä johtopäätöksiä. Jo 86 pelilisenssiä on myönnetty (tilanne 14.8.2019, Yle.fi). Verotuotot ovat olleet jopa yllättävän suuret, vaikka toki Svenska Spelin tuotot ovat hieman pienentyneet.

Pohjoismaat ja muu Eurooppa

Tanskan siirtyi lisenssijärjestelmään jo jokin aika sitten. Viro myöntää toimilupia nettikasinoille, joista osa toimii sieltä käsin myös Suomen markkinoilla. Laajemmin Euroopassa muun muassa Alankomaat on siirtymävaiheessa. Kaikilla mailla on oma lainsäädäntönsä, omin erityispiirtein. EU-tasolla yhtenäistä järjestelmää ei ole toistaiseksi tuloilla.

Norja ja Suomi jatkavat edelleen Monopolijärjestelmässä. Poliittisessa keskustelussa on Suomessa monia eriäviä suuntauksia. Veikkaus on kärsinyt kolauksia maineelleen, ja sekä mainonta että pelikoneet ovat herättäneet laajaa, kriittistä yhteiskunnallista keskustelua.

Toisaalla on tiukkaa vastuullisuutta korostava linja: pelikoneet pois kaupoista, rajoitteita mainontaan ja estot ulkomaille pelaamiselle. Toiset taas näkevät merkkejä lisenssijärjestelmän murenemisesta, ja uskovat että Suomi seuraa yleiseurooppalaista suuntausta pelimarkkinoiden lisensoidussa vapauttamisessa.

Lopulta kyseessä on poliittinen päätös. Veikkauksen edunsaajajärjestöt ovat Suomessa varsin vahvassa asemassa, ja puoleiden välillä on toistaiseksi ollut yhteisymmärrys siitä että monopoli on Suomelle paras järjestelmä.

Osakeyhtion hallituksen vastuu

Varsinkin pienissä osakeyhtiöissä hallituksen rooli on usein melko vähäinen. Hallitus saattaa koostua vain yrittäjästä itsestään ja toisesta henkilöstä eli varajäsenestä, usein lähipiiriin kuuluvasta.

Hallitus on kuitenkin lakisääteinen osakeyhtiön toimielin, ja rooli siinä tuo myös vastuuta lain näkökulmasta. Erityisesti tämä koskee yhtiön varojen ja velvoitteiden hoitamista.

Hallituksen on noudatettava toiminnassaan osakeyhtiölakia. Yksi tärkeistä sen periaatteista on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Hallitus ei saa siis tehdä päätöksiä jotka antavat perusteetonta etua yhdelle omistajalle toisen asemaa huonontaen.

7 §
Yhdenvertaisuus

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Osakeyhtiölaki

Hallitus voi siirtää päätöksiä yhtiökokouksen tehtäväksi, mutta tämä ei kuitenkaan vapauta hallitusta vastuusta, sillä hallitus on yrityksessä se elin, joka toimeenpanee päätökset.

Hallituksen jäsen on korvausvelvollinen suhteessa yhtiöön, mikäli on aiheuttanut sille toiminnallaan vahinkoa. Vastuu ei koske liiketoimintaan liittyviä huonoja päätöksiä, vaan ainoastaan huolimattomuudesta ja tahallisuudesta johtuvia virheitä.

Lakiin sisältyy ns. tuottamusolettama.

Tehtävien laiminlyönti voi myös johtaa seuraamuksiin lain kannalta. Tällaisia laiminlyöntejä voivat olla esimerkiksi tilinpäätösasiakirjojen jättäminen toimittamatta. Myös kirjanpitolaki on siis huomioitava

Joskus on ongelmallista, että hallitus on se elin joka myöntää itselleen vastuuvapauden. Näissä tilanteissa mahdollisen vahingon aiheuttajan tulisi jäävätä itsensä.

Yksittäinen osakkeenomistaja joka kokee tulleensa kaltoinkohdelluksi, saattaa siis edelleen ajaa asiaansa yhtiötä kohtaan, vastuuvapauden myöntämisestä huolimatta.

Tyypillisesti hallituksen vastuu korostuu tilanteissa, joissa yhtiö ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Kun oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta, on hallituksen ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin.

Taloyhtiö

Taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön on monille suomalaisille ensimmäinen ja ainoa hallituspaikka. Jopa 300,000 suomalaista kuuluu tällaisiin lakisääteisiin elimiin.

Monet samat vastuut ja velvollisuudet koskevat myös taloyhtiöiden hallituksia. Tärkein toimintaa säätelevä laki on Asunto-osakeyhtiölaki.

Samoin kuin muuta liiketoiminta harjoittavassa yhtiössä, myös asunto-osakeyhtiössä osakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on tärkeää.

Hallitusta ei siis tule käyttää omien tai lähipiirin etujen edistämiseen. Tärkeää on myös tarvittaessa turvautua ammattimaisten asianajopalveluiden apuun.

Osakeyhtiön myöntämät lainat lähipiirille

Osakeyhtiön myöntämä laina sen lähipiiriin kuuluvalle yksityishenkilölle on varsin monimutkainen lainopillinen kysymys. Asian laita kannattaa tarkistaa pätevältä lakimieheltä jo ennen lainan myöntämistä, jotta mahdollisilta haitallisilta seuraamuksilta vältytään.

Asiaa säätelee Osakeyhtiölaki (OYL), ja erityisesti sen luku 13 joka käsittelee yhtiön varojen jakamista. Kauppakamaritieto sanoo asiasta seuraavaa:

Yhtiössä saattaa olla ylimääräisiä varoja, joita ei haluta käyttää investointeihin tai jakaa omistajille. Tällöin saattaa tulla kyseeseen varojen lainaaminen. Mikäli yhtiön toimialaan ei kuulu lainananto, ei lainan antaminen välttämättä kuulu yhtiön normaaliin toimintaan, jolloin joudutaan arvioimaan lainan antamisen hyväksyttävyyttä osakeyhtiölain (OYL) kannalta.

Lähde: Kauppakamaritieto

Ratkaisevaa asiassa on ennen kaikkea yhtiön etu, eli palveleeko lainananto yhtiön toiminnan tarkoitusta. Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa voittoa eli osinkoa omistajilleen, ja rahan jakaminen pois, varsinkin alihintaan, ei välttämättä tätä päämäärää edistä.

Huomioitava on seuraavat seikat:

  • Huolellisuusvelvoite: Onko lainansaajan maksukyky selvitetty riittävän tarkasti, niin että yhtiölle ei aiheudu vahinkoa.
  • Koron määrä: Verotuksellisesti laina voidaan tulkita piilotetuksi osingonjaoksi, mikäli korkoa ei ole tai se on poikkeuksellisen matala markkinoihin nähden
  • Avoimuus: Yhtiön toimintakertomuksen on sisällettävä eriteltynä myös rahalainat ja vakuudet, yhteismäärän ylittäessä 20000 euroa
  • Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus: Osakkeenomistajia tai myöskään yhtiön velkojia ei saa asettaa epäedulliseen asemaan lainansaajaan nähden

Kysy siis ennen kaikkea: Onko laina liiketaloudellisesti perusteltavissa?

Yksilön eli tässä tapauksessa lainansaajan on harkittava asiaa myös henkilökohtaisen verotuksen kannalta. Osakkaan tai hänen perheenjäsenensä saama laina voidaan lukea pääomatuloksi. Ks. verottajan ohje.

Tuloverolain (TVL) 53 a §:ssä käsitellään rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana ja joka on maksamatta vielä verovuoden päättyessä. Tällainen osakaslaina on lainansaajan veronalaista pääomatuloa, jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Suoraan omistukseen rinnastetaan välillinen omistus.

Lähde: Vero.fi

Seuraamukset

Mikäli lainan katsotaan rikkoneen lainsäädäntöä, seuraamukset voivat olla vakavia. Rahaa saanut henkilö voidaan määrätä palauttamaan lainasumman, lainan myöntäjät voivat olla sekä vahingonkorvausvastuussa suhteessa yhtiöön, että rikosoikeudellisessa vastuussa. (Osakeyhtiörikos)

Isompien yhtiöiden tulee harkita asiaa myös maineseikkojen kannalta. Julkisuudessa erilaiset sisäpiirin etuudet saattavat herättää närää, jopa skandaalin. Pelkkä laillisuus ei siis ole ainoa huomioitava tekijä.

Onko nettikasinoilla pelaaminen laillista?

Monen mieltä askarruttava kysyms koskee onko nettikasinoiden pelaaminen laillista, varsinkin kun aiheesta uutisoidaan paljon Suomen mediassa. Vastaus kysymykseen nettikasinoilla pelaamisen laillisuudesta Suomessa, on että se on täysin laillista.

Kiellettyä on rahapelien kuten nettikasinoiden ja muiden rahapeli tuotteiden (lotto, keno, urheiluvedonlyönti) järjestäminen ja markkinointi Suomessa ilman lisenssiä. Lisenssi Suomessa on nykyään yksinoikeudella Veikkaus Oy:lla.

Joskus saattaa saada kuvan siitä, että nettikasinoilla pelaaminen ei olisi Suomessa laillista. Tämä on kuitenkin väärä käsitys jonka haluamme oikaista.

Kerromme seuraavaksi siitä että miksi nettikasinoilla pelaaminen on laillista ja voittaminen verovapaata, ja miksi kaikki jotka haluavat pelata nettikasinolla voivat tehdä niin ilman lakikysymyksiin liittyviä huolia ja pelkäämättä mitään seuraamuksia.

Nettikasinoilla pelaaminen on laillista

Nettikasinoilla pelaaminen Suomestakin käsin on täysin laillista. Suomessa on rahapelejä koskeva monopoli, joka tarkoittaa sitä että vain Veikkaus (aiemmin Veikkaus, RAY ja Fintoto) saa Suomessa tarjota ja mainostaa rahapelejä suomalaisille pelaajille. Pelaamista rajoitukset eivät kuitenkaan nyt eikä toivottavasti tulevaisuudessakaan koske.

Meillä kaikilla on Suomessa, demokraattisessa ja avoimessa oikeusvaltiossa, oikeus käyttää internetiä haluamallamme tavalla. Tämä koskee myös ulkomailla sijaitsevien, suomenkielisten nettikasinoiden palvelujen käyttämistä.

Voimme avata tilejä ja kirjautua ulkomaalaisille nettikasinoille ja pelaamaan siellä niin paljon kuin haluamme. On tietenkin hyvä muistaa että nettikasinoiden voitot ovat verovapaita vain jos ne tulevat EU-maista. Onneksi näihin kuuluvat muun muassa Malta ja Viro johon useimmat suomenkieliset nettikasinot ovar perustettu.

Rahapelien sääntely Suomessa ja Euroopassa

Suomella on oma rahapelejä koskeva lainsäädäntönsä, mutta myös Euroopan Unioni asettaa sille tietyt vaatimukset ja rajat. EU säännöistä ja periaatteista seuraa muun muassa että suomalaisille kasinopelaajille voitot ovat verovapaita kunhan varmistut siitä että nettikasinosi lisenssi on EU tai ETA maasta (Euroopan Talousalue).

Suomalaisen kasinopelaajan kannattaakin siis aina valita sellainen nettikasino joka toimii jonkun EU tai ETA-maan pelilisenssin alaisuudessa.

Nettikasino mainokset televisiossa

Moni ihmettelee miksi televisiossa (esim MTV, Discovery) voi usein nähdä ulkomaisten nettikasinoiden mainoksia, vaikka se Suomessa onkin kiellettyä. Tämä johtuu siitä että EU:n televisiomainontaa koskevien sääntöjen johdosta näiden kanavien toimintaan sovelletaan ns. lähetysvaltion lakia.

Oikeudelliset kysymykset ovat aina mielenkiintoisia, ja niistä suosittelemme tarvittaessa keskustelemaan asianajajan kanssa. Nettipelaamisen laillisuudesta sinun ei kuitenkaan tarvitse olla huolissasi.

Internet mainonta

Harva suomalainen joka selaa aktiivisesti internettiä, on voinut välttyä nettikasinoiden mainoksilta. Mainontaa ostavat sekä kasinoyritykset itse, että kumppanuusmarkkinointia harjoittavat kasinosivustot.

Myös nettikasinoita vertailevia sivustoja voi pitää mainontana, sillä niistä on usein linkkejä kasinoille joissa pelaaminen tapahtuu. Näitä suomenkielisiä sivustoja on runsaasti, esimerkiksi Suomenkielisetnettikasinot.com on yksi tällainen.

Pelaajalle itselleen kaikkien sivustojen selaaminen ja niiden kautta pelaaminen on joka tapauksessa laillista.

Rahapelien sääntely ja viranomaisvalvonta

Nettikasinoilla pelaaminen Suomessa on paitsi laillista, niin myös turvallista, sillä eurooppalaisten peliviranomaisten valvonnan alaisuudessa toimivien nettikasinoiden toiminta on tiukasti valvottua. Kokonaisuudessaan nettikasinoiden toimintaa säädelläänkin miltei yhtä yksityiskohtaisesti kuin pankkeja.

Kasinoille olisi nimittäin katastrofi joutua siihen tilanteeseen että menettäisivät pelilisenssinsä, kuten Global Gamingille kävi Ruotsissa kesällä 2019. Tästä syystä lakeja ja peliviranomaisten (kuten MGA Maltalla) määrittelemiä sääntöjä noudatetaan nykyään tunnollisesti.